BẢNG HỌC PHÍ

Chương trình đào tạo


 

Học phí toàn khóa: 268.000.000 đồng, được chia thành 7 kỳ:

– Học kỳ 1: 35.000.000 đồng

– Học kỳ 2: 35.000.000 đồng

– Học kỳ 3: 35.000.000 đồng

– Học kỳ 4: 35.000.000 đồng

– Học kỳ 5: 8.000.000 đồng

– Học kỳ 6: 60.000.000 đồng

– Học kỳ 7: 60.000.000 đồng